Sebring Historical Society
Sebring, Ohio 44672
330-938-6920